Med våra erfarna tekniska och nautiska inspektörer kan vi erbjuda besiktningar på fartyg men även i hamnar.

Vi har av Trafiksäkerhetsverket (Trafi) utsedda besiktningsmän vilket gör att vi kan utföra års och förnyelsebesiktningar på finskaflaggade fartyg i inrikes trafik. Utöver besiktningar har vi auktoriserad skeppsmätare för finskflaggade fartyg. 

Vi erbjuder

 • Konditionsbesiktningar
 • Skadebesiktningar
 • On-/Off-hire besiktningar
 • Besiktning inför bogsering
 • Inspektion inför fartygsköp
 • Inspektion gällande överensstämmelse med regelverk
 • Besiktning av fartygets lastluckor
 • Ultrasonic täthetsbesiktning av fartygets luckor
 • Besiktning på finskflaggade passagerar- och lastfartyg i inrikestrafik (<24meter)
 • Skeppsmätning av finskflaggade fartyg
 • Olycksutredning